Quy trình tìm giá khớp lệnh

Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc:

  1. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất;
  2. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điểm (1) thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn;
  3. Nếu vẫn còn nhiều mức giá thoả mãn điểm (2) thì mức giá cao hơn sẽ được chọn

Phương thức giao dịch thoả thuận là việc các thành viên tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

- Ưu tiên về giá:

  • Lệnh mua có mức giá cao hơn được thực hiện trước:
  • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được thực hiện trước

- Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua, bán có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch được ưu tiên thực hiện trước.