Thông báo hủy đăng ký mã chứng khoán BHT

09/05/2023
Theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán BHT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC).
 
Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC hủy tư cách Công ty đại chúng
 
Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 10/05/2023
 
Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán BHT ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 10/05/2023.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/158058