Thông báo hủy đăng ký chứng khoán TDI

23/08/2023

Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán TDI (Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn TDI).

 Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn TDI huỷ tư cách công ty đại chúng.

 Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 23/08/2023

 Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán TDI ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 23/08/2023.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại: https://vsd.vn/vi/ad/160733