Thông báo mã chứng khoán không đủ điều kiện làm TSĐB tại TVSI

11/09/2023

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

TVSI trân trọng thông báo kể từ ngày 12/09/2023, TVSI đưa ra khỏi danh sách chứng khoán làm TSĐB, chi tiết như bảng dưới:

MCK

Tên

Lý do

API

Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương

Lợi nhuận sau thuế trên BCTC Tổng hợp soát xét bán niên năm 2023 là số âm

IDJ

Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

Chi tiết tỷ lệ Quý Khách hàng vui lòng xem trong tài khoản và các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với TTCSKH 19001885.

Trân trọng./.