Hủy đăng ký mã chứng khoán BUD

04/12/2023

Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán BUD (Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam).

Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam là doanh nghiệp cổ phần hóa không phải là công ty đại chúng đã hủy đăng ký giao dịch chứng khoán và có yêu cầu hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC.

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 05/12/2023

TVSI sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán BUD ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 05/12/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý NĐT vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/164885      

TVSI