Thông báo hủy đăng ký chứng khoán RGC

02/02/2024

Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy đăng ký mã chứng khoán RGC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV - Inconess).

 Lý do hủy đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư PV - INCONESS hủy tư cách công ty đại chúng.

 Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 02/02/2024

 Phòng Dịch vụ Chứng khoán sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán RGC ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 02/02/2024.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng tra cứu tại:    https://vsd.vn/vi/ad/166820