HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Thủ tục lưu ký: Quý khách vui lòng mang lòng mang sổ cổ đông, Chứng minh nhân dân tới liên hệ với nhân quầy lưu ký tại các chi nhánh/ phòng giao dịch TVSI để làm thủ tục lưu ký.
Quý khách hàng đến lưu ký vui lòng điền đầy đủ thông tin trên Phiếu gửi chứng khoán bao gồm 2 liên đã đóng dấu treo của công ty (đối chiếu với sổ/giấy chứng nhận sở hữu) theo các nội dung sau:
  • Họ và tên người gửi.
  • Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp của người gửi
  • Số tài khoản lưu ký: Sổ đứng tên ai thì phải lưu ký tài khoản đứng tên người đó
  • Tên chứng khoán: Tên của tổ chức phát hành in trên sổ/giấy chứng nhận sở hữu
  • Mã chứng khoán: Theo mã qui định của Trung tâm lưu ký
  • Mệnh giá: Là 10.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng (theo thông tin trên sổ/giấy chứng nhận sở hữu)
  • Số sổ/giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán: Mã cổ đông
  • Loại chứng khoán: Theo tông tin trên sổ
    - Loại 1: Chứng khoán phổ thông chuyển nhượng tự do
    - Loại 2: Chứng khoán phổ thông chuyển nhượng có điều kiện
    - Loại 7: Chứng khoán chờ giao dịch tự do chuyển nhượng
    - Loại 8: Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng
  • Số lượng chứng khoán: Ghi theo số lượng tổng cộng trên sổ
  • Chữ ký, họ tên người gửi: khách hàng ký và ghi tên đầy đủ cả 2 liên.
Sau khi hoàn tất thủ tục, khách hàng nhận sẽ nhận lại 1 Phiếu gửi chứng khoán có xác nhận của TVSI và một tin nhắn từ TVSI thông báo đã xác nhận thành công yêu cầu lưu ký của quý khách.
Trong quá trình lưu ký chứng khoán của khách hàng trên Trung tâm Lưu ký nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, TVSI sẽ thông báo tới quý khách hàng để quý khách hàng biết và nắm rõ.