HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TVSI TRÊN ITRADE-HOME

Quý khách đăng nhập vào giao diện iTrade-Bond. Chọn menu GD TRÁI PHIẾU.
..
Nhập thông tin bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Chọn “ĐĂNG NHẬP”.
- Từ màn hình ĐẶT LỆNH hoặc màn hình SỐ DƯ TRÁI PHIẾU, Quý khách click vào “MUA/BÁN” để thêm một giao dịch cho ngày hiện tại.
- Quý khách cần điền các thông tin bắt buộc sau:
  + Mã trái phiếu: Chọn mã trái phiếu muốn giao dịch.
  + Khối lượng: Nhập khối lượng trái phiếu muốn giao dịch.
  • Đối với lệnh bán, khối lượng đặt lệnh phải lớn hơn hoặc bằng 100 trái phiếu và không được vượt quá khối lượng trái phiếu hiện có theo từng mã trái phiếu trong tài khoản tại TVSI;
  • Đối với lệnh mua, khối lượng đặt lệnh phải lớn hơn hoặc bằng 100 trái phiếu và nhỏ hơn khối lượng trái phiếu có thể đặt mua (khối lượng trái phiếu có thể đặt mua được tính bằng số dư tiền khả dụng trong tài khoản tại TVSI chia cho mệnh giá 01 trái phiếu là 1.000.000 VND).
- Sau khi nhập yêu cầu mua/bán theo thông tin trên, Quý khách nhập Mật khẩu đặt lệnh (PIN) và click nút xác nhận lệnh Mua/Bán để hoàn tất Lệnh đặt.
..
- Hệ thống xác nhận đặt lệnh, Quý khách chọn “Xác nhận” để hoàn tất lệnh đặt, hoặc chọn “Đóng” để hủy yêu cầu đã nhập.
..
- Sau khi hoàn tất đặt lệnh, tại màn hình “TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH” sẽ hiển thị thông tin về lệnh đặt của quý khách và lệnh sẽ ở trạng thái “Chờ xử lý”.
..
Khi lệnh vào hệ thống, Quý khách có thể hủy hoặc sửa lệnh. Các bước thực hiện như sau:
(Lưu ý: Chỉ hủy hoặc sửa khi lệnh ở trạng thái “Chờ xử lý”).
a. Hủy lệnh
  Tại màn hình “TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH”, click “Hủy” vào lệnh cần xóa.
  Trên màn hình “ĐẶT LỆNH”, Quý khách kiểm tra lại thông tin lệnh muốn xóa, nếu đồng ý nhập mã
  PIN xác thực, chọn “Hủy”.
..
  Hệ thống xác nhận lệnh hủy, Quý khách chọn “Xác nhận” để hoàn tất hủy lệnh, hoặc chọn “Đóng” để bỏ qua yêu cầu hủy.
..
b. Sửa lệnh
   - Tại màn hình “TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH”, click “Sửa” ở lệnh cần sửa. Trên màn hình “ĐẶT LỆNH”, Quý khách sửa lệnh, kiểm tra lại thông tin, nếu đồng ý nhập mã PIN xác thực, chọn “Sửa”.
..
   - Hệ thống xác nhận lệnh sửa, khách hàng chọn “Xác nhận” để hoàn thành hoặc chọn “Đóng” để bỏ qua yêu cầu sửa lệnh.
..
Ở màn hình “TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH”, Quý khách có thể xem lịch sử, tình trạng các lệnh mua/bán trái phiếu trong ngày hoặc trong một khoảng thời gian.
Bảng danh sách lệnh sẽ xuất hiện các lệnh mua/bán của Quý khách thời gian mặc định là từ 1 tuần trước đó.
Để tìm kiếm các lệnh đã thực hiện theo thời gian, Quý khách chọn thời gian đầu (“Từ ngày”) và thời gian cuối (“Đến ngày”), sau đó click vào nút “Tìm kiếm” để hiển thị danh sách các lệnh trong khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian tối đa 1 lần tìm kiếm là 03 tháng.
Quý khách cũng có thể tìm kiếm lệnh trên lịch sử giao dịch theo các tiêu chí “Mã trái phiếu”, “Loại giao dịch”, “Trạng thái lệnh”.
Các nội dung Quý khách cần lưu ý về Trạng thái lệnh mua/bán trái phiếu:
  + Chờ xử lý: Lệnh mua/bán đã được chuyển vào hệ thống của TVSI để chờ xử lý.
  + Đang xử lý: Lệnh mua/bán đang được xử lý trên hệ thống của TVSI.
  + Khớp 1 phần: Lệnh mua/bán được thực hiện thành công một phần.
  + Thành Công: Lệnh mua/bán được thực hiện thành công toàn bộ.
  + Hủy: Lệnh mua/bán bị hủy bởi khách hàng hoặc hủy do hết giờ giao dịch. Nếu lệnh bị hủy do hết giờ giao dịch, tại cột trạng thái hiện thị dấu “!”.Quý khách có thể click vào “!” tại lệnh đó để biết lý do.
  + Từ chối: Lệnh mua/bán đã bị từ chối bởi TVSI. Quý khách có thể click vào “!” tại lệnh đó để biết lý do.
  + Đối tượng khách hàng: Áp dụng với khách hàng cá nhân.
  + Khối lượng mua/ bán: Áp dụng cho những giao dịch từ 100 trái phiếu trở lên.
  + Thời gian giao dịch: Thời gian giao dịch từ 08h00 - 15h30. Lệnh đặt của quý khách sẽ có hiệu lực đến 16h00 cùng ngày.
  + Nguyên tắc xử lý lệnh: Lệnh của quý khách có thể được xử lý một phần hoặc toàn bộ số lượng đặt lệnh tùy thuộc vào các lệnh mua/ bán đối ứng.
  + Tài khoản thực hiện giao dịch: Giao dịch trái phiếu TVSI chỉ được phép thực hiện trên Tài khoản Cash – Tài khoản thường (044Cxxxxxx1).