Tầm nhìn

Trở thành một trong những định chế trung gian tài chính hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó hoạt động môi giới, dịch vụ tín dụng làm chủ đạo.


Các mục tiêu dài hạn

Phát triển thương hiệu TVSI trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán;
Trở thành tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực môi giới trực tuyến và đầu tư - tư vấn tài chính;
Đào tạo, phát triển chất lượng nhân sự là yếu tố cốt lõi;
Tối đa hóa giá trị cổ đông.

Sứ mệnh

  • Đóng góp vào sự phát triển của ngành chứng khoán và nền kinh tế;
  • Xây dựng đội ngũ môi giới có kinh nghiệm, trình độ và gắn bó với nghề nghiệp;
  • Tích cực tham gia vào các hoạt động có ích cho xã hội và cộng đồng

Giá trị cốt lõi