Ông Nguyễn Tiến Thành
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc
- Thạc sỹ Quản lý Phát triển –Asian Institute of Management – Philipines
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH KTQD

- 2019: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2016: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
- 2014: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2009: Phó Tổng Giám đốc Kiêm Giám đốc Chi nhánh HCM Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2008: Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2007: Giám đốc DVCK Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 1994: Trưởng Phòng Kế toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ QTKD – ĐH KTQD Hà Nội.
- Kỹ sư Tin học – ĐH Tổng hợp Sofia, Bulgari

- 2006: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt
- 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Ngân hàng Ngoại Thương.
- 1993: Chuyên viên Nghiên cứu phát triển và Phân tích hệ thống
Ông Lê Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT
- Thạc sỹ QTKD- Chương Trình Cao học Việt – Bỉ
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng – HV Ngân hàng

- 2016: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2008: Giám đốc tài chính - Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
- 2007: Phó phòng Tài chính kế toán - Ngân hàng Vietcombank
- 2005: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ngân hàng Vietcombank – CN. Vĩnh Phúc.
- 2001: Kiểm soát viên P. Thanh toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
Ông Trần Việt Đức
Thành viên HĐQT
- Chuyên gia quản trị – Đại học Harvard – Hoa kỳ
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- Cử nhân Luật kinh doanh – Đại học Xã hội và Nhân văn
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân

- 2004: Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures Vietnam
- 2001: Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam
- 1998: Trợ giảng Đại học Texas, Arlington – Hoa Kỳ
- 1996: Kiểm toán viên Công ty Deloitte & Touch – Hoa Kỳ
- 1992: Phó phòng Công ty Kiểm toán Việt Nam
Bùi Thị Thanh Hiền
Thành viên HĐQT
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng
- Cử nhân Kế toán Kiểm toán – Đại học Kinh tế Quốc dân
- Cử nhân Luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội

- 05/2019: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2018: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 05/2017: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 01/2017: Trưởng phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2013: Phó Phòng Kế toán Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
Ông Tạ Minh Phương
Phó Tổng Giám đốc
- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chương trình Cao học Pháp – Việt (CFVG) – Đại học Kinh tế Quốc dân
- Kỹ sư tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội

- 01/2019: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 01/2017: Giám đốc Vận hành Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2010: Trưởng phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- 2008: Phó phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Chứng khoán Tân Việt