Trong nước

20 phút

20-25 phút

- Hướng dẫn khách hàng điền thông tin đến khi khách hàng điền xong hồ sơ hoàn chỉnh: 15-20 phút

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ: 3-5 phút

- Xin dấu và gửi trả khách hàng 01 bản hợp đồng mở tài khoản (áp dụng đối với khách hàng trong nước): 2 phút

*Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cần 1 ngày làm việc để VSD xét duyệt mở tài khoản

Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

1 ngày

Nước ngoài

1 ngày

Giao dịch khớp lệnh

1 phút

1-3 phút:

- Kiểm tra thông tin hợp lệ.

- Tiến hành đặt lệnh và cho khách hàng viết phiếu

Giao dịch thỏa thuận

5 phút

8-10 phút

- Kiểm tra thông tin của tài khoản bên mua và bên bán

- Xác nhận lệnh với công ty chứng khoán khác nếu bên mua hoặc bên bán không cùng công ty, tiến hành đặt lệnh

Giao dịch lô lẻ

7 ngày

- Kiểm tra thông tin hợp lệ

- Tiến hành đặt lệnh và cho khách hàng viết phiếu

- Tiến hành làm hồ sơ mua lại lô lẻ đối với sàn HSX (Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Nộp online

5 phút

* GD nộp: 3-5 phút

- Dưới 300tr: 3-5 phút

- Trên 300tr: 5-7 phút

* Giao dịch rút:

- Dưới 300tr: 3-5 phút

- Trên 300 triệu đồng: 5-10 phút (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Các trường hợp trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

* Bao gồm cả thời gian thực hiện của bên ngân hàng

Nộp/Rút tiền mặt

20 phút

Ứng trước tiền bán chứng khoán

2 phút

5-7 phút (áp dụng đối với tài khoản black list)

Chuyển khoản nội bộ

2 phút

5-7 phút (áp dụng với chứng khoán nội bộ chưa đăng ký)

Chuyển khoản ra ngoài

---

* Chuyển khoản tự động

Dưới 300 triệu đồng: 3-5 phút

- Trên 300 triệu đồng: 5-10 phút (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

Chuyển khoản Ủy nhiệm chi (UNC) tại quầy đi cùng hệ thống ngân hàng

---

* Uỷ nhiệm chi

- Dưới 300 triệu đồng: 5-10 phút

- Trên 300 triệu đồng: 10-15 phút (bao gồm thời gian kiểm tra sao kê, dòng tiền)

* Thời gian trên là thời gian lệnh thành công trên hệ thống của TVSI

* Các trường hợp trên không bao gồm xử lý các vấn đề phát sinh trong giao dịch

Chuyển khoản UNC tại quầy đi khác hệ thống ngân hàng

---

Đăng ký tài khoản ngân hàng

10 phút

Hướng dẫn và kiểm tra thông tin Khách hàng: 15 phút

* Thực hiện cuối ngày giao dịch

Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

15-20 phút

- Kiểm tra thông tin, hướng dẫn khách hàng điền thông tin đến khi khách hàng điền xong hồ sơ hoàn chỉnh

- Xin dấu và gửi trả khách hàng 01 bản hợp đồng mở tài khoản (áp dụng đối với khách hàng trong nước)

Đóng tài khoản giao dịch ký quỹ

10 phút

10-15 phút (không tính thời gian phát sinh):

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng

- Trường hợp tài khoản black list: Chờ phê duyệt của các bộ phận liên quan

Tất toán tài khoản

10 phút

10-15 phút (không tính thời gian phát sinh):

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng

- Hạch toán thu phí theo quy định

- Trường hợp tài khoản black list: Chờ phê duyệt của các bộ phận liên quan

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển tài khoản sang công ty chứng khoán khác

3 ngày

Chuyển một phần danh mục chứng khoán sang công ty chứng khoán khác

3 ngày

Cổ phiếu đã niêm yết

3 ngày

10-15 phút:

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng

- Xin dấu và gửi trả khách hàng 1 bản xác nhận

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Cổ phiếu chưa niêm yết

3 ngày

10-15 phút:

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng

- Xin dấu và gửi trả khách hàng 1 bản xác nhận

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Điều chỉnh - thay đổi thông tin lưu ký

3 ngày

10-15 phút:

- Kiểm tra thông tin và hướng dẫn khách hàng điền vào hồ sơ

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

10 phút

10-15 phút:

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng

Đăng ký phương thức giao dịch

10 phút

Thay đổi - điều chỉnh các công cụ giao dịch

10 phút

Thay đổi - điều chỉnh thông tin cá nhân

3 ngày

Hướng dẫn và kiểm tra thông tin 10-15 phút

(Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký quyền mua

10 phút

Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng: 10 phút

Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu đã niêm yết

4 ngày

Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng: 10-20 phút

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết

5 ngày

15-20 phút:

- Kiểm tra thông tin và làm hồ sơ cho khách hàng: 10-15 phút

- Hạch toán thu phí theo quy định: 3 phút

( Không bao gồm thời gian làm việc của bên thứ 3)

Đăng ký đấu giá

20 phút

20-30 phút

- Hướng dẫn khách hàng nộp tiền tại ngân hàng, chuyển khoản vào tài khoản để đặt cọc: 15 phút

- Hướng dẫn khách hànglàm đơn đăng ký tham dự đấu giá, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký: 10 phút

- Phát phiếu và ký danh sách nhận phiếu: 5 phút

Bỏ phiếu đấu giá

10 phút

Kiểm tra tính hợp lệ phong bì đựng phiếu sau đó ký xác nhận đã bỏ phiếu:10 phút

Thay đổi - điều chỉnh các thông tin đấu giá

10 phút

Kiểm tra thông tin cần điều chỉnh sau đó tiến hành thực hiện: 10 phút

Sao kê giao dịch tiền

10 phút

Kiểm tra thông tin hợp lệ và chạy báo cáo sao kê cho khách hàng: 7-10 phút

Sao kê giao dịch chứng khoán

10 phút

Sao kê lịch sử thực hiện quyền

10 phút

Sao kê lịch sử đặt lệnh giao dịch

10 phút

Sao kê khác

10 phút