1. Phương thức giao dịch
Nhà đầu tư có thể giao dịch chứng quyền niêm yết trên HOSE bằng các phương thức giống như giao dịch cổ phiếu cơ sở tại TVSI:
 • Đặt lệnh giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch của TVSI (Tra cứu mạng lưới giao dịch tại đây )
 • Đặt lệnh qua các phần mềm giao dịch trực tuyến của TVSI: iTrade-Home, TVSI Mobile
 • Đặt lệnh giao dịch qua Contact Center – 1900 1885

Chi tiết hướng dẫn các phương thức giao dịch tại đây
2. Cách thức đọc mã chứng quyền
Mã chứng quyền: CUUUYYRR
C Call Chứng quyền mua
UUU Underlying Mã chứng khoán cơ sở
YY Year Năm phát hành
RR Round Thứ tự phát hành trong năm của 1 chứng quyền trên cùng một tài sản cơ sở
Ví dụ CABC1801 CW mua trên cổ phiếu ABC phát hành đợt 1 năm 2018
CABC1902 CW mua trên cổ phiếu ABC phát hành đợt 2 năm 2019


3. Thời gian giao dịch

Thời gian Phiên Giao Dịch Loại lệnh
9h00 – 9h15 Khớp lệnh định kỳ mở cửa ATO, LO
Không được hủy lệnh
9h15 – 11h30 Khớp lệnh liên tục phiên sáng LO, MP
Được hủy lệnh
11h30 - 13h00 Nghỉ giữa phiên
13h00 - 14h30 Khớp lệnh liên tục phiên chiều LO, MP
Được hủy lệnh
14h30 - 14h45 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa ATC, LO
Không được hủy lệnh
9h00 - 11h30 &
13h00 – 15h00
Giao dịch thỏa thuận Lệnh thỏa thuận
4. Đơn vị giao dịch
 • 1 lô = 10 chứng quyền
 • Lô chẵn: Bội số của 10, tối đa 500.000 chứng quyền
 • Lô lớn: SL >= 20.000 chứng quyền | Áp dụng cho giao dịch thỏa thuận

5. Đơn vị yết giá
 • Áp dụng đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các bước giá.
6. Cách xác định giá trần, sàn
 • Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:
 • Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (Giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi
 • Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền – (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - Giá sàn cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi
 • Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống với giá trần, làm tròn lên với giá sàn theo đơn vị yết giá
 • Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.
7. Cách xác định giá tham chiếu
 • Giá tham chiếu của chứng quyền đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
 • Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:
 • Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/ Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền/ Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên).
8. Giá thanh toán chứng quyền
 • Giá thanh toán sẽ được Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) xác định và công bố.
 • Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn (Quy chế Giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán HOSE).
9. Thời gian thanh toán bù trừ chứng quyền
 • Thanh toán theo chu kỳ T+2 (giống như cổ phiếu)
10. Các nội dung khác
 • Giao dịch như các mã chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán HOSE.

Lưu ý: Trên đây chỉ là trích dẫn một số nội dung chính về quy định giao dịch hiện hành tại SGDCK TPHCM mà không phải toàn văn Quy định giao dịch tại SGDCK TPHCM. Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm các quy định chi tiết khác. Trường hợp SGDCK TPHCM có thông báo về việc sửa đổi/bổ sung Quy định giao dịch, TVSI sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất, các nội dung sửa đổi; trường hợp TVSI chưa kịp thời cập nhật, các nội dung sửa đổi/bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành thay thế các nội dung hiện hành nêu tại đây.