Ứng trước tiền bán chứng khoán (tự động)

  • Từ khi bán chứng khoán, theo quy định hiện hành thì tới ngày T+2 tiền mới về đến tài khoản của khách hàng. Trong khoảng thời gian đó, khách hàng có thể yêu cầu TVSI cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán (tự động) để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trước khi tiền về.

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán (tự động) dành cho khách hàng là chủ tài khoản hoặc được ủy quyền giao dịch chứng khoán tại TVSI. Điều kiện: Những khách hàng có lệnh bán chứng khoán đã khớp (kể cả những lệnh vừa khớp ngay trong phiên)

Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ, nếu có)

Hình thức thanh toán: Số tiền và phí ứng trước sẽ được trích hoàn trả cho TVSI từ tiền bán chứng khoán của khách hàng trong ngày thanh toán (ngày T+2)