quản lý số cổ đông

Với các dịch vụ quản lý cổ đông của TVSI, chúng tôi giúp đỡ các công ty khác thuận tiện trong quá trình mua bán cổ phiếu. Mọi kết quả dự kiến đều được báo cáo với các chi tiết cụ thể và chính xác nhất.

Các dịch vụ chính của Quản lý sổ cổ đông tại TVSI gồm:

  • Quản lý danh sách cổ đông
  • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp
  • Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
  • Thực hiện các báo cáo theo quy định
  • Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết