Đầu tư trái phiếu

Kênh đầu tư an toàn tại TVSI

Đầu tư an toàn
hiệu quả

Lợi tức đầu tư
hấp dẫn

Sản phẩm đa dạng
linh hoạt

Nhà môi giới trái phiếu hàng đầu thị trường

TOP 2

Thị phần môi giới
Trái phiếu HOSE Quý 4/2021

TOP 3

Thị phần môi giới
Trái phiếu năm 2021

Hướng dẫn giao dịch trái phiếu

Tìm hiểu cơ hội
đầu tư trái phiếu
Đăng ký mua Thanh toán
guide-bond-img
Sở hữu
Trái phiếu
Bán lại
Trái phiếu
Nhận tiền gốc
& Lợi tức
Tìm hiểu cơ hội
đầu tư trái phiếu
Đăng ký mua
guide-bond-img
Sở hữu
Trái phiếu
Thanh toán
guide-bond-img
Bán lại
Trái phiếu
Nhận tiền gốc
& Lợi tức

Danh mục trái phiếu TVSI đang phân phối

Một số thuật ngữ cơ bản về trái phiếu

+ Trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm tài chính được phát hành để huy động vốn từ nhà đầu tư. Người sở hữu trái phiếu có quyền hưởng lãi suất được quy định trên trái phiếu và hoàn lại số vốn đầu tư ban đầu khi đến kỳ đáo hạn.

+ Trái Phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán và có thể chuyển nhượng.

Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu và có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến kỳ hạn.

Là ngày cuối cùng của trái phiếu, vào ngày đáo hạn trái chủ sẽ được hoàn trả mệnh giá trái phiếu và nhận kỳ trái tức cuối cùng

Trái phiếu thường được thanh toán lãi định kỳ (mỗi 3, 6 hoặc 12 tháng) tuy nhiên cũng có trái phiếu thanh toán lãi 1 lần vào ngày phát hành (trái phiếu chiết khấu) hoặc vào ngày đáo hạn.

Là số tiền lãi định kỳ theo lãi suất ghi trên trái phiếu mà Tổ chức phát hành thanh toán cho người sở hữu trái phiếu

Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành

+ Trái phiếu có đảm bảo là trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản, trong trường hợp tổ chức phát hành mất khả năng chi trả thì tài sản bảo đảm cho trái phiếu đó sẽ được xử lý để trả nợ cho trái chủ.

+ Mô tả về tài sản và tỷ lệ bảo đảm được quy định tại Bản Công bố thông tin trái phiếu..

+ Là trái phiếu được một bên thứ ba cam kết thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu.

+ Điều khoản bảo lãnh thanh toán được quy định cụ thể trong tài liệu Điều kiện và Điều khoản trái phiếu.

Các công ty chứng khoán là tổ chức tài chính được phép cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, bao gồm lập kế hoạch phát hành, dựng hồ sơ phát hành, tư vấn lãi suất và giá phát hành,…

Thực hiện việc quản lý hoặc xử lý tài sản đảm bảo, thanh toán số tiền thu được cho các trái chủ trong trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện được nghĩa vụ với các trái chủ và đảm bảo quyền lợi ngang nhau cho các trái chủ.