Giao dịch Trái phiếu đã niêm yết
Phí dịch vụ Phí tối thiểu
Từ 0.1% đến 0.2% giá trị giao dịch 10,000 VND/giao dịch
Giao dịch ký quỹ
Phí dịch vụ
Lãi suất áp dụng sẽ tùy theo gói sản phẩm dịch vụ sử dụng
Ứng trước tiền bán chứng khoán
Phí ứng trước Phí tối thiểu
0.04% * giá trị ứng trước * số ngày ứng trước 20,000 VND/lệnh